Unlimited HostingFree Joomla TemplatesProfessional Joomla Templates
เข้าสู่ระบบ


การอบรมเครือข่ายครูศิลปะ

 อบรมเครือข่ายครูศิลปะระดับประถมศึกษา จังหวัดลำปาง
เรื่อง "การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ตามแนวคิด DBAE" (12 มิย.2552) 

Read more...

 

การประชุมแกนนำเครือข่ายครั้งที่ 1

"การประชุมวางแผนการดำเนินงานเครือข่ายครูศิลปะระดับประถมศึกษา" (7 มีค.2552)


      

 วัน เสาร์ที่  7  มีนาคม  2552  ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ได้มีการประชุมแกนนำเครือข่ายครูศิลปะจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 ขึ้น ที่ห้องลีลาวดี  อาคารราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โดยมีรองศาสตราจารย์ชุติมา เวทการ  หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง  “การสร้างเครือข่ายครูศิลปะ เพื่อการจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์บนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชน” เป็นประธาน   ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยทีมนักวิจัย  3  คน และครูแกนนำ 12  คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำโครงการและร่วมกันเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาการจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์  รวมถึงเสนอแนะแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายครูศิลปะ ซึ่งทางโครงการได้กำหนดเป้าหมายครูในเครือข่ายไว้จำนวน 60  คน  

ประธาน การประชุมได้ชี้แจงความเป็นมาของโครงการ ละแผนการดำเนินงาน    ต่อจากนั้นแกนนำครูเครือข่ายได้เสนอปัญหาที่พบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ สอนสาระทัศนศิลป์ในโรงเรียน  การแก้ปัญหาและแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือ ข่ายครูศิลปะ      ส่วนในภาคบ่ายอาจารย์นันทิยา  สมสรวยได้นำเสนอเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ DBAE  เพื่อให้แกนนำได้มีพื้นฐานความรู้ที่จะนำไปทดลองจัดทำแผนการเรียนรู้สาระ ทัศนศิลป์บนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชนก่อนที่จะจัดการอบรมในเรื่องนี้และสามารถ ให้คำแนะนำแก่ครูในเครือข่ายได้   หลังจากนั้นครูแกนนำได้นำเสนอหัวข้อบทเรียนที่คาดว่าจะนำไปจัดทำแผนการเรียน รู้   และร่วมกันกำหนดวันเวลาการจัดกิจกรรมอบรมครูเครือข่ายทั้งหมด 60 คน  ในวันที่  22  พฤษภาคม 2552